कुवेतबाट आएका इलामका २ महिलामा संक्रमण

इलाम । कुवेतबाट फर्कएिका इलामका २ जना महिलामा कोरोना संक्रमण देखएिको छ। सूर्योदय नगरपालकिाको कृष्णाश्रम मावकिो क्वारेन्टाइनमा रहेका वडा नं १० की ४० वर्षीया र वडा नं १४ की २४ वर्षीया महलिामा कोरोना संक्रमण देखएिको हो। असार ८ र ९ गते क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरुको स्वाब असार १२ गते संकलन गरेर परीक्षणमा पठाइएको सूर्योदय नगरपालकिाका कोभडि-१९ फोकल पसर्न बपिुल अधकिारीले जानकारी दएि। दुवैजनालाई उपचारको लाग िपूर्वाञ्चल वश्विवद्यिालय गोठगाउँमा रहेको कोरोना अस्पतालमा पठाउने तयारी भइरहेको वडाध्यक्ष पेमा उगेन लामाले जानकारी दएि। बुधबार २ जना भेटएिसँगै इलाममा १० जनामा कोरोना संक्रमण पोजेटभि भेटएिको हो। पछल्लिो समय वदिेशबाट उद्धार गरी ल्याइएकाहरूमा कोरोनाको संक्रमण देखनि थालेको हो। इलामका हालसम्म पोजेटभि देखएिका १० जनामध्ये ओमानबाट ३ जना, भारतबाट आएका ४ जना, कुवेतबाट आएका २ जना र साउदी अरबबाट आएका १ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखएिको हो। संक्रमतिमध्ये २ जनाले कोरोनालाई जतिेर घर फर्कएिका छन्। इलाममा पहलिो कोरोनाको संक्रमण जेठ २७ गते देखएिको थयिो। जेठ ३० गते दोस्रो संक्रमण देखएिको इलाममा असार १३ गते एकैदनि ५ जनाको रर्पिोट पोजेटभि आएको थयिो। असार १४ गते १ जना र आज २ थपएिका हुन्। थाहा खबरबाट