फुटबल खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्रयि टमिको बन्द प्रशक्षिणमा बोलाइएका एक जना फुटबल खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखएिको छ । अखलि नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० ले सोमबार र मंगलबार दुई दनिमा कुल ३४ खेलाडीको कोरोना परीक्षण गराएको थयिो ।

तीमध्ये एक जनामा संक्रमण पुष्ट िइपडिमियिोलोजी तथा रोग नयिन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले अब उनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने वषियमा छलफल भइरहेको जानकारी दएिको छ ।
ॅएक जना खेलाडीको रपिोर्ट पोजेटभि आएको छ । हामी उहाँलाई खबर गर्छौँ । उहाँ कहाँ कसरी बसरिहनुभएको छ, हाम्रो टमिले बुझ्छ’ स्रोतले भन्यो, ॅहोम आइसोलेसनमा बस्ने हो भने त्यहीँ बस्न सल्लाह दन्छिौँ । लक्षण छ हस्पटिल लैजानुपर्ने भयो भने हस्पटिल लैजान सल्लाह दन्छिौँ ।’

नेपालमा यसअघ िक्रकिेटका एक खेलाडीमा कोरोना पुष्ट िभएको थयिो । फुटबलमा भने पहलिो पटक खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण देखएिको हो । यस्तै स्क्वास खेलका प्रशक्षिक हरिा थापालाई पन िकोरोना संक्रमण देखएिको थयिो । उनी अहलिे होम आइसोलेसनमा छन् ।

मंगलबार २३ खेलाडीसहति २९ जनाको परीक्षण गरएिकोमा बहिीबार २२ खेलाडीसहति २८ जनाको रपिोर्ट नेगेटभि आएको थयिो । एन्फाले एक खेलाडीको पुन परीक्षण गर्नुपर्ने मात्र भनेको थयिो ।