मेचीनगर नगरपालिकाको सूचना : नियुक्ति पत्र लिन तथा तालिम सहभागी सम्बन्धमा